Jump to content

AM Bonuses explained


747 Live

Recommended Posts

Today, I have elaborated a new special bonus for our best Area Managers.

Those agents meeting the following criteria are eligible to receive a bonus each month, depending on the overall performances of 747.

 1. 10 or more active players
 2. The negative GGR of the whole subnetwork must be less than 30% of the positive GGR
 3. The total negative commission recovery must be at least 10,000p.

Let's see what it means.

10 or more active players: 
on both cut offs you must have more than 10 players in the whole subnetwork.

The negative GGR of the whole subnetwork must be less than 30% of the positive GGR:
I take all your agents with negative GGR (players won) and all your agents with positive GGR (players lost).
If total negative ggr divided by total positive ggr is less than 30% it means that your players won less than 30% of what other players have lost.
This 30% can be adjusted month by month depending on the market conditions.
Tip 1: When an agent asks you to create a new account, it is possible that he wants to do commission farming or escape from a negative pending commission. Do not create a new account for him, because this will penalize your ranking and damage 747 badly.
Tip 2: Agents might ask you to create a new account even when they have a positive pending commission. Do not create the account, even in this case!

The total negative commission recovery must be at least 10,000p:
When one of your sub-agents has a negative commission, we carry it over for one cut off (15 days). This is necessary to keep the system sustainable, otherwise we will have to remove all the bonuses and even reduce the existing commissions.
When your sub-agents recover at least 10,000 of negative commission, you will become eligible to get the bonus.
Tip: also in this case, do not create a new account to agents who apply for a new account.

If the amount of the negative commission is recovered and agents behave fairly, we can increase the number of bonuses and even the commission. 747 has lost more than 300 million pesos in one year because of these types of frauds and we could have spent this money for incentives to players and agents.

 

Help me improve the community and grow bigger! 💪

 

 • Like 2
 • Thanks 3
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Ngayong araw na ito, ipapaliwanag ko ang bagong espesyal na bonus para sa ating pinakamahuhusay na Area Manager. 

Ang mga ahente na nakakatugon sa mga sumusunod na pamantayan ay karapat-dapat na makatanggap ng bonus bawat buwan, depende sa pangkalahatang pagganap ng 747.

 1. 10 o higit pang aktibong manlalaro
 2. Ang negatibong GGR ng buong subnetwork ay dapat na mas mababa sa 30% ng positibong GGR
 3. Ang kabuuang negatibong pagbawi ng komisyon ay dapat na hindi bababa sa 10,000p.

Tingnan natin kung ano ang ibig sabihin nito.

10 o higit pang aktibong manlalaro:

Sa parehong mga cut off, dapat ay mayroon kang higit sa 10 mga manlalaro sa buong subnetwork.

 

Ang negatibong GGR ng buong subnetwork ay dapat na mas mababa sa 30% ng positibong GGR:

Kinukuha ko ang lahat ng iyong ahenteng may negatibong GGR (nagwagi ang mga manlalaro) at lahat ng iyong ahenteng may positibong GGR (natalo ang mga manlalaro).

Kung ang kabuuang negatibong GGR na hinati sa kabuuang positibong GGR ay mas mababa sa 30%, nangangahulugan ito na ang iyong mga manlalaro ay nanalo ng mas mababa sa 30% sa natamong pagkatalo ng ibang mga manlalaro.

Ang 30% na ito ay maaaring i-adjust buwan-buwan depende sa mga kondisyon ng market.

Tip 1: Kapag hiniling sa iyo ng ahente na gumawa ng bagong account, posibleng gusto niyang gumawa ng commission farming o tumakas mula sa negatibong nakabinbing komisyon. Huwag gumawa ng bagong account para sa kanya dahil ang paggawa nito ay magpapababa sa iyong ranking at magdudulot ng malubhang pinsala sa 747.

Tip 2: Maaaring hilingin sa iyo ng mga ahente na gumawa ng bagong account kahit na mayroon silang positibong nakabinbing komisyon. Huwag gumawa ng account kahit na sa kasong ito!

 

Ang kabuuang negatibong pagbawi ng komisyon ay dapat na hindi bababa sa 10,000p:

Kapag ang isa sa iyong mga sub-agent ay may negatibong komisyon, dinadala namin ito sa isang cut off (15 araw). Ito ay kinakailangan upang mapanatiling sustainable ang sistema; kung hindi, kailangan nating tanggalin ang lahat ng mga bonus at bawasan pa ang mga umiiral na komisyon.

Magiging kwalipikado ka para sa bonus kapag nabawi ng iyong mga sub-agents ang hindi bababa sa 10,000 na negatibong komisyon.

Tip: Gayundin sa kasong ito, huwag gumawa ng bagong account sa mga ahenteng nag-a-apply para sa isang bagong account.

Kung ang halaga ng negatibong komisyon ay mababawi at ang mga ahente ay kumilos nang patas, maaari nating dagdagan ang bilang ng mga bonus at maging ang komisyon. Ang 747 ay nawalan ng higit sa 300 milyong piso sa isang taon dahil sa mga ganitong uri ng pandaraya, at maaari sana nating gastusin ang perang iyon para sa mga insentibo sa mga manlalaro at ahente.

 

Tulungan ninyo akong mapabuti at mapaunlad ang ating komunidad. 💪

 

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Hungry Bear said:

Ngayong araw na ito, ipapaliwanag ko ang bagong espesyal na bonus para sa ating pinakamahuhusay na Area Manager. 

Ang mga ahente na nakakatugon sa mga sumusunod na pamantayan ay karapat-dapat na makatanggap ng bonus bawat buwan, depende sa pangkalahatang pagganap ng 747.

 1. 10 o higit pang aktibong manlalaro
 2. Ang negatibong GGR ng buong subnetwork ay dapat na mas mababa sa 30% ng positibong GGR
 3. Ang kabuuang negatibong pagbawi ng komisyon ay dapat na hindi bababa sa 10,000p.

Tingnan natin kung ano ang ibig sabihin nito.

10 o higit pang aktibong manlalaro:

Sa parehong mga cut off, dapat ay mayroon kang higit sa 10 mga manlalaro sa buong subnetwork.

 

Ang negatibong GGR ng buong subnetwork ay dapat na mas mababa sa 30% ng positibong GGR:

Kinukuha ko ang lahat ng iyong ahenteng may negatibong GGR (nagwagi ang mga manlalaro) at lahat ng iyong ahenteng may positibong GGR (natalo ang mga manlalaro).

Kung ang kabuuang negatibong GGR na hinati sa kabuuang positibong GGR ay mas mababa sa 30%, nangangahulugan ito na ang iyong mga manlalaro ay nanalo ng mas mababa sa 30% sa natamong pagkatalo ng ibang mga manlalaro.

Ang 30% na ito ay maaaring i-adjust buwan-buwan depende sa mga kondisyon ng market.

Tip 1: Kapag hiniling sa iyo ng ahente na gumawa ng bagong account, posibleng gusto niyang gumawa ng commission farming o tumakas mula sa negatibong nakabinbing komisyon. Huwag gumawa ng bagong account para sa kanya dahil ang paggawa nito ay magpapababa sa iyong ranking at magdudulot ng malubhang pinsala sa 747.

Tip 2: Maaaring hilingin sa iyo ng mga ahente na gumawa ng bagong account kahit na mayroon silang positibong nakabinbing komisyon. Huwag gumawa ng account kahit na sa kasong ito!

 

Ang kabuuang negatibong pagbawi ng komisyon ay dapat na hindi bababa sa 10,000p:

Kapag ang isa sa iyong mga sub-agent ay may negatibong komisyon, dinadala namin ito sa isang cut off (15 araw). Ito ay kinakailangan upang mapanatiling sustainable ang sistema; kung hindi, kailangan nating tanggalin ang lahat ng mga bonus at bawasan pa ang mga umiiral na komisyon.

Magiging kwalipikado ka para sa bonus kapag nabawi ng iyong mga sub-agents ang hindi bababa sa 10,000 na negatibong komisyon.

Tip: Gayundin sa kasong ito, huwag gumawa ng bagong account sa mga ahenteng nag-a-apply para sa isang bagong account.

Kung ang halaga ng negatibong komisyon ay mababawi at ang mga ahente ay kumilos nang patas, maaari nating dagdagan ang bilang ng mga bonus at maging ang komisyon. Ang 747 ay nawalan ng higit sa 300 milyong piso sa isang taon dahil sa mga ganitong uri ng pandaraya, at maaari sana nating gastusin ang perang iyon para sa mga insentibo sa mga manlalaro at ahente.

 

Tulungan ninyo akong mapabuti at mapaunlad ang ating komunidad. 💪

 

747 is not only a casino game by utself but it touches everyones lives and gives hope and income

Very recommendable with outmost responsibility

Godbless boss

Active player and an active agent

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

16 hours ago, splash said:

747 is not only a casino game by utself but it touches everyones lives and gives hope and income

Very recommendable with outmost responsibility

Godbless boss

Active player and an active agent

Hoping i will be one of the selected winners

 

Many times i was not able to be selected maybe this time it works now

 

Merry christmass and advance happy new year

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 2 weeks later...
 • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...